Welcome

Dear Friends,In this blog you can find the collections of English Christian Devotional Songs Lyrics, Malayalam Christian Devotional Songs Lyrics and Tamil Christian Devotional Songs as well as Christian Wallpapers .Also I have posted some of the messages for Daily worship which I had collected from different websites.You can find the source of the posts behind each posts.Also now find the You tube videos for the related posts below...

அன்பு நண்பர்களே,இந்த ப்ளாக்'ல் தமிழ் கீர்த்தனைகள்,தமிழ் கிறிஸ்தவ

பாடல்கள், மலையாளம் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்,ஆங்கில கிறிஸ்தவ பாடல்கள்,

கிறிஸ்து பிறப்புபாடல்கள், திருமண ஆராதனை பாடல்கள், புனிதவெள்ளி பாடல்கள்

ஆகியவற்றை தொகுத்துவெளியிட்டுளேன்.மேலும் அன்றாடம் நாம் வாசித்து பிரார்த்தனை

செய்யத்தக்க தெய்வ செய்திகளையும் பல்வேறுதளங்கள் வாயிலாக பகிர்ந்து கொண்டுள்ளேன்.

அத்தளங்களின் முகவரியை அந்தந்த பதிவின் கீழேகாணலாம்.

There was an error in this gadget

Search This Blog

Monday, April 2, 2012

The Ten Commandments (1956) Movie


The Ten Commandments Movie
The Ten Commandments: The Egyptian Prince, Moses, learns of his true heritage as a Hebrew and his divine mission as the deliverer of his people. 
From 1956.

Video:Story:

Shortly after Moses' birth, Rameses I had ordered the slaying of all firstborn male Hebrews to prevent the prophecy of the Deliverer from coming true. Moses' mother (called "Yoshebel" in the film) has him set adrift on the Nile. Bithiah discovers the ark and at once accepts the baby. Her servant Memnet recognizes the Levite pattern on the baby's blanket and protests about serving a son of Hebrew slaves, but Bithiah swears her to secrecy.
As a young general, Moses is victorious in a war with the Nubian people of ancient Ethiopia, entering Egypt into an alliance with the conquered Ethiopians. Moses then is charged with building a treasure city for Seti's Jubilee, which Rameses had failed to complete. Moses and Nefretiri are deeply in love; she is the "throne princess", who must marry the next Pharaoh. Rameses wants her for himself, not because of any liking for her but for the throne, but Nefretiri hates him. When Moses assumes control of the project, he institutes numerous reforms concerning the treatment of the slave workers. He learns of the Hebrews' God from the stonecutter Joshua, who tells him God's name is unknown. Joshua is engaged to water-carrier Liliah, who is coveted by both the master builder Baka and his Hebrew overseer Dathan.
Rameses charges Moses with planning an insurrection by currying the slaves' favor, and points out that the slaves are calling Moses the "Deliverer" of prophecy. However, when Seti confronts Moses, Moses argues he is simply making his workers more productive by making them stronger and happier. He proves his point with impressive progress on the project. Rameses, meanwhile, has been charged by his father with the task of finding out if there really is a Hebrew fitting the description of the Deliverer, and is having no luck.
http://bits.wikimedia.org/skins-1.19/common/images/magnify-clip.png
Scene where Memnet reveals to Nefretiri the truth about Moses' real origin, Nefretiri (left) and Memnet (right)
As Nefretiri is joyously preparing for marriage, Memnet informs her that Prince Moses is not a prince at all, but the son of Hebrew slaves. Nefretiri is furious at the accusation, whereupon Memnet produces the Levite cloth. Memnet also tells her that a little girl led her to a Hebrew wet nurse, who must be Moses' real mother. Nefretiri kills Memnet and subsequently reveals the whole story to Moses; she doesn't care if he's Hebrew but knows if it's true it must be kept secret.
Moses asks Bithiah about Memnet's stories. Bithiah evades his questions. Moses leaves, promising that no matter what he finds, he will always love her. She rushes in a chariot to Yoshebel, asking her to keep the secret, but Moses has followed from a distance. Now he knows the truth. Bithiah reminds him that he will soon be Pharaoh, and will have the legal ability to free his people. But he says he is not ashamed, but curious about his people.
Moses spends time working among the slaves to learn of their hardship, only to be rescued from the mudpits by Nefretiri. Baka the master builder steals Liliah. Joshua attempts to rescue Liliah, but after freeing her is captured; Moses appears, strangles Baka and frees Joshua. Dathan, the devious and ambitious Hebrew overseer who has been charged by Rameses to help him find the Deliverer, watches from hiding. Moses confesses to Joshua that he himself is Hebrew; Joshua excitedly proclaims Moses the Deliverer, and although Moses denies it, Dathan has all the proof he needs. Revealing what he knows to Rameses, Dathan bargains for Baka's house, a post as Governor of Goshen and the ownership of Liliah.
Moses is arrested and brought in chains before Seti, who begs him to say he is not the Deliverer. Moses does so, but avows that he would free the slaves if he could. Bithiah confesses to her brother Seti that she took Moses from the Nile knowing by the design on his blankets that he was Hebrew. In a short, impassioned speech, Moses says that it is evil to enslave or oppress people, "to be stripped of spirit, and hope and faith, all because they are of another race, another creed. If there is a God, He did not mean this to be so!" Seti is grievously hurt, and orders his name stricken from all records and monuments, to be unspoken in Egypt forever thereafter, effectively depriving him of life in the hereafter. Rameses banishes Moses to the desert, fearing to execute him lest he create a martyr. Meanwhile, Seti proclaims Rameses the next Pharaoh. Nefretiri, as the Throne Princess, is required to marry the arrogant prince.
To save Joshua's life, Liliah agrees "of her own free will" to become Dathan's sex slave. Joshua is sent to work in the copper mines.

Scene where Moses is taught how to tend sheep in Midian by Sephora, Moses (left) and Sephora (right)
Moses makes his way across the desert, nearly dying of hunger and thirst. He comes to a well in the land of Midian. After drinking and eating dates from a nearby palm tree he passes out, to be awakened by the sound of seven sisters watering their flocks. Bullying Amalekites appear, pushing the girls aside, whereupon Moses wakes. Seemingly appearing out of nowhere he thrashes the Amalekites soundly with his staff, forcing them to wait their turn at the well. Moses finds a home in Midian with the girls' father Jethro, a Bedouin sheik, who reveals that he is a follower of "He who has no name," whom Moses recognizes as the God of Abraham. Jethro explains that they are the descendants of Ishmael, Abraham's first-born. Moses later impresses Jethro and the other sheiks with his wise and just trading, so Jethro offers Moses one of his daughters as a wife. Moses chooses the eldest daughter, called Sephora in the film (the Greek form of her name), the least flamboyant but wisest, who was previously the one who had stood up to the Amalekites.
Back in Egypt, Seti dies heartbroken, with Moses' name on his lips. Rameses succeeds him as Pharaoh. Herding sheep in the desert, Moses finds Joshua, who has escaped from the copper mines. Moses sees the Burning Bush on the summit of Mount Sinai; climbing up to investigate, he hears the voice of God (Charlton Heston, who was not credited for this secondary role). Naming Himself "I Am That I Am," God charges Moses to return to Egypt and free His chosen people.
At Pharaoh's court, Moses comes before Rameses to win the slaves' freedom, turning his staff into a snake to show Rameses the power of God. Court magicians Jannes and Jambres (2 Timothy 3:8) do the same, but Moses's snake eats the others. Rameses decrees that the Hebrews be given no straw to make their bricks, but to make the same tally as before on pain of death. As the Hebrews prepare to stone Moses in anger, Nefretiri's retinue rescues him; but when she attempts to resume their relationship, he spurns her, reminding her that not only is he on a mission, having been touched by God, but that he is also married.
As Moses continues to challenge Pharaoh's hold over his people, Egypt is beset by divine plagues. But Rameses hears of a naturalistic explanation of a mountain beyond the Nile cataract spewing red mud, and is startled but unmoved by burning hail falling from a clear sky. Moses warns him that the next plague to fall upon Egypt will be summoned by Pharoah himself.
Enraged at the plagues and Moses' continuous demands, and at his generals and advisers telling him to give in. Rameses orders all first-born Hebrews to die, but just as Moses had foretold, this intention backfires. Nefretiri warns Sephora to escape with Gershom on a passing caravan to Midian. Moses tells the Queen that it is her own son who will die. In an eerily quiet scene, the Angel of Death creeps into Egyptian streets in a glowing green cloud, killing all the firstborn of Egypt, including the adult son of Pharaoh's top general, and Pharaoh's own child. The Hebrews who have marked their doorposts and lintels with lamb's blood are eating a hasty meal and preparing to depart. Bithiah is released to Moses.
Broken and despondent, Pharaoh orders Moses to take "your people, your cattle, your God and your pestilence" and go. Dathan is also ordered out when the Egyptian guards sees the sacrifice lamb's blood on the sides of his door frame -- painted there by Joshua to save Liliah. The Exodus of the Hebrews from Egypt begins.
Goaded into rage by Nefretiri, Pharaoh arms himself and gathers his armies to chase the former slaves to the shore of the Red Sea. Held back by a pillar of fire, the Egyptian forces watch as Moses parts the waters. As the Hebrews race over the seabed, the pillar of fire dies down and the army rides in hot pursuit. The Hebrews make it to the far shore as the waters close on the Egyptian army, drowning every man and horse. Rameses looks on in despair. All he can do is return to Nefretiri, confessing to her, "His god is God."
The former slaves camp at the foot of Sinai and wait as Moses again ascends the mountain. During his absence, the Hebrews lose faith and, urged on by the evil Dathan, build a golden calf as an idol to bear before them back to Egypt, hoping to win Rameses's forgiveness. Aaron is forced to help fashion the gold plating. The people indulge their most wanton desires in an orgy of sinfulness.

High atop the mountain, Moses witnesses God's creation of the stone tablets containing the Ten Commandments. When he finally climbs down, Moses beholds his people's iniquity and hurls the tablets at the idol in a rage. The idol explodes, and Dathan and his followers are killed. After God forces them to endure forty years' exile in the desert wandering lost, to kill off the rebellious generation, the Hebrews are about to arrive in the land of Canaan. An elderly Moses then appoints Joshua to succeed him as leader, says a final good bye to Sephora, and goes forth to his destiny.

No comments:

Post a Comment

Disclaimer

அன்பு நிறைந்த ஆண்டவர் நாமத்தில்அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம்,

இத்தளத்தில் வெளியாகும் பதிவுகளை வியாபார நோக்குடனோ,விளம்பர நோக்குடனோ பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டாம் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.அரபு நாடுகள் மற்றும் பிற நாடுகளில் வசிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் பகிரங்கமாக இறைவனை தேட முடியாத சூழல் உள்ளதை உங்களில் பலரும் அறிந்திருப்பீர்கள்.

அரபு நாடுகளில் மதம் தொடர்பான பல இணையதளங்களை முடக்கி வைத்திருப்பதால் ப்ளாக் தான் அவர்களை சென்றடைய எளிதான வழி என்று கருதி,இத்தளத்தை உருவாக்கி உள்ளேன்.

ஆகவே அவர்கள் பயன் பெறும் வகையிலேயே இத்தளத்தில் பல பதிவுகள்,பாடல்கள்,ஜெபங்கள்,ஸ்தோத்திர பலிகளை தொகுத்து வெளியிட்டுள்ளேன்.

தங்கள் ஜெபத்தில் இந்நாடுகளில் வாழும் நமது அன்பு சகோதர சகோதரிகளையும் நினைவு கூறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

நன்றி.