Welcome

Dear Friends,In this blog you can find the collections of English Christian Devotional Songs Lyrics, Malayalam Christian Devotional Songs Lyrics and Tamil Christian Devotional Songs as well as Christian Wallpapers .Also I have posted some of the messages for Daily worship which I had collected from different websites.You can find the source of the posts behind each posts.Also now find the You tube videos for the related posts below...

அன்பு நண்பர்களே,இந்த ப்ளாக்'ல் தமிழ் கீர்த்தனைகள்,தமிழ் கிறிஸ்தவ

பாடல்கள், மலையாளம் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்,ஆங்கில கிறிஸ்தவ பாடல்கள்,

கிறிஸ்து பிறப்புபாடல்கள், திருமண ஆராதனை பாடல்கள், புனிதவெள்ளி பாடல்கள்

ஆகியவற்றை தொகுத்துவெளியிட்டுளேன்.மேலும் அன்றாடம் நாம் வாசித்து பிரார்த்தனை

செய்யத்தக்க தெய்வ செய்திகளையும் பல்வேறுதளங்கள் வாயிலாக பகிர்ந்து கொண்டுள்ளேன்.

அத்தளங்களின் முகவரியை அந்தந்த பதிவின் கீழேகாணலாம்.

There was an error in this gadget

Search This Blog

Tuesday, March 6, 2012

நாம் ெசய்யக்கூடிய எளிய ஊழியம் -Naam seyya koodiya eliya oozhiyam


Anudhina Manna - அனுதின மன்னா
11th June 2010 - Friday

ஜுன் மாதம் 11-ம் ேததி – ெவள்ளி கிழைம

நாம் ெசய்யக்கூடிய எளிய ஊழியம்

உன் ஆகாரத்ைதத் தண்ண ீர்கள்ேமல் ேபாடு; அேநக நாட்களுக்குப்
பின்பு அதின் பலைனக் காண்பாய். - (பிரசங்கி 11:1).

ஒரு சுவிேசஷ துண்டு பிரதி மாெபரும் எழுப்புதைல உண்டாக்கியது.
ஒன்பது மிஷெனரிகைள உலகிற்கு தர காரணமாயிருந்தது.
தமிழ்நாட்டிலும் சிறந்த மருத்துவ பணி மூலம் சரீர சுகம்
மட்டுமல்லாமல், ஆத்மீ க சுகத்ைதயும ெபற ெசய்தது. அது என்ன
துண்டு பிரதி, யார் அைத படித்தார்? அதன்; மூலம் தமிழ்நாட்டில்
மருத்துவ பணியா?

ஆம், ஒரு நாள் ஜான் ஸ்கடர் என்பவர் தனது
நண்பைர பார்க்க ஓரிடத்தில் காத்திருந்தார்.
அப்ேபாதுதான் அவர் கண்களில்பட்டது, அந்த
துண்டு பிரதி! அதின்தைலப்பு 'உலகத்தின் மனந்திரும்புதல்'.
கண்டதும் ைகயில் எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தார். தன் வாழ்ைவ
இேயசுகிறிஸ்துவுக்கு அர்ப்பணித்தார். பின்நாட்களில் தன்ைன
ஊழியத்திற்கு அர்ப்பணித்தார். அவர் தனது ஏழு மகன்கைளயும்
இரண்டு மகள்கைளயும் மிஷெனரி பணிக்கு அர்ப்பணித்தார். அவரது
குடும்பத்திலுள்ள 43 ேபர்களும் கிறிஸ்தவ பணிக்காக
அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்கேள!

ஜான் ஸ்கடரின் ேபத்திதான் நம் ேவலூரில் C.M.C.
மருத்துவமைனைய நிறுவி மருத்துவ பணிேயாடு,
சுவிேசஷ பணிையயும் ெசய்த ஐடா ஸ்கடர்
அம்ைமயார் ஆவார்.
தைலமுைற தைலமுைறயாய் ஒரு குடும்பம்
கிறிஸ்துவின் பணிைய ெசய்து வருமாயின் அது சரித்திரத்திேலேய
சிறந்த உதாரணம் தாேன! ஒரு ைகபிரதி ஒருவைர மாற்றியதன்
மூலம் பல்லாயிரக்கணக்காேனார் இரட்சிப்பின் பாைதயில் கடந்து
வந்துள்ளனர்.
ேதவன் நமக்கு ெகாடுத்துள்ள கட்டைள 'நீங்கள் உலகெமங்கும்
ேபாய் சர்வசிருஷ்டிக்கும் சுவிேசஷத்ைத பிரசங்கியுங்கள' என்பேத.
அப்படிெயன்றால் முழு ேநர ஊழியர்கள் மட்டுமல்ல, ஒவ்ெவாரு
விசுவாசிக்கும் சுவிேசஷம் அறிவிக்கும் கடைமயுள்ளது. ஊழியம்
என்றதும் நம் நிைனவிற்கு வருவது ேமைட ஏறி ைமக் பிடித்து
பிரசங்கிப்பது மட்டும் தான். இைத நிைனத்ததும் நாம் 'ஐேயா நான்
மிகவும் பயந்தாங்ேகாளி நமக்ெகல்லாம் இந்த ஊழியம் ெசய்ய
முடியாது' என முடிவு கட்டி, இது முழு ேநர ஊழியர்களின்
ேவைல என ஒதுங்கி விடுகிேறாம்.

நாம் ேதவனுக்காக நம்மால் இயன்ற ஏதாவெதான்ைற ெசய்யும்படி
அைழக்கபட்டிருக்கிெறாம். ேவதம் ெசால்கிறது, 'நீ ெசய்யும்படி
உன் ைகக்கு ேநரிடுகிறது எதுேவா அைத முழு பலத்ேதாடு ெசய்'
என்று. ஆம் நாம் ெசய்யும் காரியம் சிறியேதா, ெபரியேதா,
பிரம்மாண்டமானேதா, அற்பமானேதா எதுவாயினும் அைத முழு
உற்சாகத்ேதாடும் நம்பிக்ைகேயாடும் ெசய்ய ேவண்டும். அைதேய
ேதவன் எதிர்ப்பார்க்கிறார்.

நம் அைனவராலும் ெசய்யக்கூடிய ஒரு ஊழியமுண்டு. அது
ைகப்பிரதி ெகாடுத்து சுவிேசஷம் அறிவிக்கும் ஊழியம். இதில்
உடேன எந்த வித விைளைவயும் காண முடியாது ஆனால்
நிச்சயமாக பரேலாகில் காணலாம். எப்ேபாதும் உங்கள் ைகயில்
இைத ைவத்திருப்பீர்கெளன்றால், ேபருந்திேல, ரயிலிேல, ேவைல
ஸ்தலத்திேல, படிக்கும் இடங்களிேல சந்ைதயிேல ெகாடுக்கலாம்.
சிலேவைள பஸ்ஸில் நாம் இருந்துவிட்டு எழுந்திரிக்கும்ேபாது,
அந்த இடத்தில் டிராக்ஸ் எனப்படும் ைகப்பிரதிகைள ைவத்து விட்டு
எழுந்து வரலாம். அங்கு அமர வருபவர்கள் அைத ைகயில் எடுத்து,
என்னெவன்று நிச்சயமாய் பார்ப்பார்கள்.

ஆனால் அைவகைள ெகாடுக்குமுன், நாம் ெஜபித்திருக்க ேவண்டும்.
'இைத நான் ெகாடுக்க ேபாகிேறன், கர்த்தாேவ இைத ெபறும் இந்த நபருடன் இைடபடும்' என சின்ன ெஜபம் ெசய்து விட்டு ெகாடுக்க
ேவண்டும். நாம் ெகாடுக்கும் டராக்ஸ் ெதளிவாய், எளிய முைறயில்
இேயசுகிறிஸ்துவின் இரட்சிப்ைப பற்றியதாக இருக்க ேவண்டும்.
புறமதங்கைள தாக்கும் வார்த்ைதகள் இல்லாதவாறு பார்த்து
ெகாள்ள ேவண்டும். முக்கியமாக வாங்குகிறவர்கள் படிக்கவும்,
படிப்பவர்கள் இருதயம் மாற்றப்படவும் கருத்தாய் ஒவ்ெவாரு
நாளும் ெஜபிக்க ேவண்டும். ெஜபமின்றி நாம் ெசய்யும் அைனத்தும்
வண் என்பைத மனிதில் ெகாள்ள ேவண்டும்.
ஒரு ைகப்பிரதி ஒரு தைலமுைறயினைரேய மிஷெனரிகளாக
உலகிற்கு தர காரணமாயிருந்துள்ளது, என்றால் நீங்களும், இந்த
எளிய ஊழியத்ைத ெசய்யலாேம! ஒரு சேகாதரன், ஊழிய வாஞ்ைச
உள்ளவர், கிறிஸ்துைவ பற்றி பகிரங்கமாக ெசால்லக்கூடாத ஒரு
நாட்டில் ேவைலக்கு வந்தார். அவருக்கு எப்படியாகிலும் தான்
காண்கிற ஒவ்ெவாரு புறமதத்தினருக்கும் கிறிஸ்துைவ பற்றி
ெசால்ல ஆவல். அந்த நாட்டின் ெமாழியில் ைக நிைறய
டிராக்ஸ்கைள (Tracts) எடுத்து ெகாண்டு, மருத்துவ மைனக்கு
ெசன்று, அங்கு தனியாக நின்று ைவத்தியருக்காகேவா,
மருந்துக்காகேவா காத்து ெகாண்டிருக்கும் ஆட்களிடம் ெசன்று,
ஆங்கிலத்தில், Don’t worry, God loves you, He will heal you என்று
ெசால்லிவிட்டு, அவர்கள் ைகயில் ஒரு பிரதிைய ெகாடுத்து விட்டு,
ேவகமாய் ெசன்று விடுவார். அவருைடய ஊழியம் ஒரு சவாலாக
இருந்தது. (மாட்டினால் அவ்வளவுதான், ஆனால் கர்த்தர் அவைர
காத்து ெகாண்டார், அவர் இப்ேபாது அங்கு இல்ைல, நம் நாட்டிற்ேக
வந்து விட்டார்). சுவிேசஷத்திற்கு தைட விதித்திருக்கும் அந்த
நாட்டிேலேய அவர் அறிவித்தார் என்றால், சுதந்திரமான நம்
நாட்டில் நாம் இந்த எளிய ஊழியத்ைத ெசய்வதற்கு தைட
ஏதுமில்ைலேய!

கர்த்தருக்ெகன்று எைதயாவது ெசய்ேவாம். ஆத்துமாக்கைள
கர்த்தரிடம் ெகாண்டு வருேவாம். உன் ஆகாரத்ைதத்
தண்ண ீர்கள்ேமல் ேபாடு; அேநக நாட்களுக்குப் பின்பு அதின்
பலைனக் காண்பாய். ஆெமன் அல்ேலலூயா!

தரிசு நிலங்கள் அேநகம் உண்டு
தரிசனம் ெபற்ேறார் நீர் முன் வருவர்
பரிசாக இேயசுைவ அவர்களுக்கும்
அளித்திட அன்பினால் எழுந்து ெசல்வர்
திறவுண்ட வாசல் அைடபடுமுன்
ெநாறுங்குண்ட மனதாய் முன் ெசல்ேவார் யார்
நாட்கள் ெகாடியதாய் மாறிடுேத
காலத்ைத ஆதாயம் ெசய்திடுேவாம்

ெஜபம்: எங்கைள அதிகமாய் ேநசித்து வழிநடத்தும் நல்ல தகப்பேன,
இந்த நல்ல நாளுக்காக உம்ைம துதிக்கிேறாம். இந்த கைடசி
நாட்களில், திறக்கப்பட்டிருக்கிற கிருைபயின் வாசல்
அைடக்கப்படுவதற்கு முன், நாங்கள் எப்படியாவது, உம்ைம
அறியாத மக்களுக்கு உம்ைம குறித்து ெசால்ல வழிகைள திறந்து
தாரும் ஐயா. ஒரு சிறிய ைகப்பிரதி மூலம் ஒரு குடும்பம்
தைலமுைறயாக உமக்கு உண்ைமயான ஊழியத்ைத ெசய்ய
முடியும் என்றால், அந்த எளிய ஊழியத்தில் நாங்களும் பங்கு
ெகாள்ள எங்கைள தகுதிப்படுத்தும். நாங்கள் ைகப்பிரதிகைள
ெகாடுக்கிற ஒவ்ெவாருவரும் உம்ைம ஏற்று ெகாள்ளும்படியாக,
ஆவியானவர் தாேம கிரிைய ெசய்யும்படியாக ெஜபிக்கிேறாம். இந்த
சிறிய ஊழியமானாலும் ேவறு எந்த ஊழியமானாலும் அைத முழு
இருதயத்ேதாடும் ெசய்யவும், அதன் மூலம் உம்முைடய நாமம்
அறிவிக்கப்படவும் ேதவன் தாேம கிருைப ெசய்வராக. இந்த நாள்
முதல் நடக்க இருக்கிற உலக கால்பந்து ேகாப்ைபக்கான
ேபாட்டிகளில், எந்தவித தீவிரவாதங்கேளா, சத்துருவின்
கிரிையகேளா இல்லாமல், நல்லபடியாக நடந்து முடிய கிருைப
ெசய்வராக. கிறிஸ்தவ நாடாகிய ெதன் ஆப்பிரிக்காவிற்கு
ேபாட்டியினிமித்தம் வரக்கூடிய ஒவ்ெவாருவரும் உம்ைம கண்டு
ெகாள்ள கிருைப ெசய்வராக.
பதில் ெகாடுப்பவேர உமக்ேக நன்றி.
நாமத்தில் ெஜபிக்கிேறாம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாேவ
ஆெமன்.

இந்த அனுதின மன்னாைவ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகம்
ெசய்யுங்கள். கர்த்தர் உஙகள் அைனவைரயும் ஆசீர்வதிப்பாராக.

கர்த்தரின் பணியில்
அனுதின மன்னா குழு

anudhinamanna@gmail.com

குறிப்பு : அன்பு நண்பர்கேள, Gmail மன்னாவின் Email Id க்கைள
அடிக்கடி Google (Gmail) Disable பண்ணிவிடுவதால் நாங்களாக சில
கற்பைன ெபயர்கைள ெகாண்டு Email Id க்கைள உருவாக்கி
மன்னாைவ அனுப்புகிேறாம். அைத அறியாத நண்பர்கள் இது
தனி நபர்களிடத்திலிருந்து வருகிறது என்று நிைனத்து,
தங்களுக்கு ேவண்டாம் என்று எழுதுகிறார்கள். ஆனால் இது
அனுதினமன்னாவிடமிருந்து வருகிறது என்பதற்கு அத்தாட்சியாக
ெசய்தியின் கைடசியில் இது ஒரு அனுதினமன்னா ெவளியீடு
என்று குறிப்பிடுகிேறாம். கர்த்தர் தாேம உங்கைள
ஆசீர்வதிப்பாராக!

No comments:

Post a Comment

Disclaimer

அன்பு நிறைந்த ஆண்டவர் நாமத்தில்அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம்,

இத்தளத்தில் வெளியாகும் பதிவுகளை வியாபார நோக்குடனோ,விளம்பர நோக்குடனோ பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டாம் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.அரபு நாடுகள் மற்றும் பிற நாடுகளில் வசிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் பகிரங்கமாக இறைவனை தேட முடியாத சூழல் உள்ளதை உங்களில் பலரும் அறிந்திருப்பீர்கள்.

அரபு நாடுகளில் மதம் தொடர்பான பல இணையதளங்களை முடக்கி வைத்திருப்பதால் ப்ளாக் தான் அவர்களை சென்றடைய எளிதான வழி என்று கருதி,இத்தளத்தை உருவாக்கி உள்ளேன்.

ஆகவே அவர்கள் பயன் பெறும் வகையிலேயே இத்தளத்தில் பல பதிவுகள்,பாடல்கள்,ஜெபங்கள்,ஸ்தோத்திர பலிகளை தொகுத்து வெளியிட்டுள்ளேன்.

தங்கள் ஜெபத்தில் இந்நாடுகளில் வாழும் நமது அன்பு சகோதர சகோதரிகளையும் நினைவு கூறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

நன்றி.