Welcome

Dear Friends,In this blog you can find the collections of English Christian Devotional Songs Lyrics, Malayalam Christian Devotional Songs Lyrics and Tamil Christian Devotional Songs as well as Christian Wallpapers .Also I have posted some of the messages for Daily worship which I had collected from different websites.You can find the source of the posts behind each posts.Also now find the You tube videos for the related posts below...

அன்பு நண்பர்களே,இந்த ப்ளாக்'ல் தமிழ் கீர்த்தனைகள்,தமிழ் கிறிஸ்தவ

பாடல்கள், மலையாளம் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்,ஆங்கில கிறிஸ்தவ பாடல்கள்,

கிறிஸ்து பிறப்புபாடல்கள், திருமண ஆராதனை பாடல்கள், புனிதவெள்ளி பாடல்கள்

ஆகியவற்றை தொகுத்துவெளியிட்டுளேன்.மேலும் அன்றாடம் நாம் வாசித்து பிரார்த்தனை

செய்யத்தக்க தெய்வ செய்திகளையும் பல்வேறுதளங்கள் வாயிலாக பகிர்ந்து கொண்டுள்ளேன்.

அத்தளங்களின் முகவரியை அந்தந்த பதிவின் கீழேகாணலாம்.

There was an error in this gadget

Search This Blog

Wednesday, February 22, 2012

முதலிடம் யாருக்கு? -Mudhalidam Yaarukku?

Anudhina Manna - அனுதின மன்னா
14th April 2010 - Wednesday

ஏப்ரல் மாதம் 14-ம் ேததி – புதன் கிழைம

முதலிடம் யாருக்கு?

முதலாவது ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதயும் அவருைடய நீதிையயும்
ேதடுங்கள், அப்ெபாழுது இைவகெளல்லாம் உங்களுக்குக்கூடக்
ெகாடுக்கப்படும். - (மத்ேதயு 6:33).

ஸ்காட்லாந்ைத ேசர்ந்த எரிக் லிடல் (Eric Liddell) என்னும்
வாலிபர்; தன்ைன சீனாவுக்கு மிஷெனரியாக ெசல்ல
அர்ப்பணித்திருந்தார்;. அவருக்கு பல சிறப்பு திறைமகளும்
காணப்பட்டன. குறிப்பாக கால்பந்து வரனாகவும்,
ஓட்டப்பந்தய வரனாகவும் சிறந்து விளங்கினார்.
கால்பந்தில் ஸ்காட்லாந்து
ேதசிய அணியிலும்,
ஓட்டப்பந்தயத்தில் இங்கிலாந்திலும் பிரபலமாக திகழ்ந்தார்.
100 மீ ட்டர் ஓட்டபந்தயத்தில்
எரிக் நிகழ்த்திய சாதைனைய
இங்கிலாந்தில் 35 வருடங்களுக்கு யாராலும் முறியடிக்க
முடியவில்ைல. 1924ம் ஆண்டு பாரிஸில் நைடெபற்ற
ஒலிம்பிக்கில் இவருக்கு கலந்து ெகாள்ள வாய்ப்பு கிைடத்தது.
ஆனால் ஓட்டப்பந்தயத்திற்கான ேதர்வு ஓட்டம் ஒரு ஞாயிற்றுக்
கிழைமக்கு குறிக்கப்பட்டிருந்தது. எரிக் ஞாயிற்றுகிழைம
ஆராதைனக்கு ெசல்ல ேவண்டும் என்பதால் ஓட மறுத்து
விட்டடார். உலகின் புகைழ சம்பாதிப்பைதவிட ேதவனுக்கு
கீ ழ்ப்படிவேத சால சிறந்தது
என்பேத அவர் நன்கு அறிந்திருந்தார்,
மட்டுமல்ல, அேத ஞாயிற்றுகிழைமயில் ஒரு ஆலயத்தில்
பிரசங்கம் பண்ண ஒப்புக்ெகாண்டு அைத நிைறேவற்றினார்.
இவருைடய இச்ெசயைல ேதவன் கனம் பண்ணினார்.
எப்படிெயனில், மூன்று நாட்களுக்கு பின் நடந்த அந்த ஒலிம்பிக்
ஓட்ட பந்தயத்தில் சிறப்பாக ெவற்றி ெபற்று உலக சாதைன
நிகழ்த்தினார். தம்ைம கனம் பண்ணுகிறவர்கைள கனம்
பண்ணுகிற ேதவனல்லவா நம் ேதவன்!
தான் அர்ப்பணித்திருந்தபடிேய சீனாவுக்கு மிஷெனரியாக ெசன்று
மகிைமயான ஊழியத்ைத நிைறேவற்றினார். 1945-ஆம் ஆண்டு
மறுைமக்குள் பிரேவசித்தார். இவருைடய ெபயர் பரேலாகில்
மட்டுமல்ல, இப்பூமியிலும் எல்ேலாராலும் கனப்படுத்தப்பட்டது.
இைத வாசிக்கிற நாம் நம் ேதவனுக்கு எப்படி முதலிடம்
ெகாடுககிேறாம்? எத்தைன நாட்கள் சிறு சிறு காரியங்கைள
சாக்குேபாக்காக காட்டி ஞாயிறு ஆராதைனைய
புறக்கணித்திருக்கிேறாம்! சிலரது வாழ்க்ைகயில் இடறல்கள்,
ேபாராட்டங்கள, பாடுகள், துன்பங்கள் வந்தாெலாழிய மற்ற
எவ்விதத்திலும் ேதவைன ேதடுகிற உணர்ேவ அவர்களுக்கு
வருவதில்ைல. அவர்கள்; முதலிடம் ெகாடுப்பது சமுதாய
அந்தஸ்திற்கும் ஐசுவரிய வாழ்விற்குேம!
தாவது தன் மகன் சாலேமானிடம், 'நீ ேதவைன ேதடினால்
உனக்கு ெதன்படுவார், நீ அவைர விட்டுவிட்டால் அவர்
என்ைறக்கும் ைகவிடுவார்' என்று கூறுகிறார். அவ்வசனத்ைத
நமக்கு அன்பான ஆேலாசைனயாகவும், அேத ேவைளயில்
எச்சரிப்பாகவும் எடுத்து ெகாள்ள ேவண்டும்.
ேதவனுக்கு நம் வாழ்வில் முதலிடம் ெகாடுக்கும் ேபாது,
உலகத்தாரின் பார்ைவயிேல நாம் ஒரு சில நன்ைமகைள
வணாக இழப்பதுேபால ேதான்றலாம். உதாரணமாக ஞாயிற்று
கிழைம நமது வியாபார ஸ்தலத்ைத மூடிவிட்டு ஆலயத்திற்கு
ெசல்லவும், குடும்பத்ேதாடு மகிழ்வாய் இருக்கவும் தீர்மானிக்கலாம்.
அதனால் அன்ைறய வியாபாரம் பாதிக்குேம, அது மற்றவர்கள்
வசமாகுேம என்று பிறர் ேயாசிக்கலாம். ஆனால் ேதவைன
முக்கியப்படுத்தியதால் வருமானம் குைறந்தாலும் அந்த குைறந்த
வருமானத்ைத ேதவன் ஆசீர்வதித்து கடனில்லாத வாழ்ைவ
அளிக்க முடியும் அல்லது அந்த நாளின் வருமானத்ைத மற்ற
ஆறு நாட்களில கூட்டி ெகாடுக்கவும் முடியுல்லவா? இப்படி
ஒவ்ெவாரு காரியத்திலும் ேதவனுக்கு முதலிடம் ெகாடுககும்ேபாது,
ேதவன் நம்முைடய ேதைவகைள அதிசய விதமாய் சந்திக்க
வல்லவராயிருக்கிறார்.
ேதவனுக்கு நம் முதன்ைமையயும் சிறந்தைதயும் ெகாடுப்ேபாம்.
அவருைடய ராஜ்யத்ைத ேதடுேவாம். அவருைடய நீதிைய
ேதடுேவாம்.

அப்ேபாது ேதவன் நம் ஒவ்ெவாருவருைடய
ெதாழிலிலும், படிப்பிலும்;, குடும்பத்திலும்;
நம்ைம முதலிடத்திற்கு
ெகாண்டு வருவார். ஆெமன் அல்ேலலூயா!

முதலாவது முதலாவது ேதவனுைடய
இராஜ்யத்ைத ேதடுங்கள்
ேதடுவெரன்றால் ேதடுவெரன்றால்
உைறவிடமும் உணவும் கூட ெகாடுக்கப்படும்

ெஜபம்: எங்கைள அதிகமாய் ேநசித்து வழிநடத்தும் நல்ல
தகப்பேன, உம்ைம துதிக்கிேறாம். எங்கள் வாழ்க்ைகயிேல
முதலாவது நாங்கள் உம்ைம கனப்படுத்தவும், உம்முைடய
காரியங்களுக்கு முதலிடம் ெகாடு;க்கவும் எங்களுக்கு உணர்த்தும்.
உலக காரியங்களுக்கு முதலிடம் ெகாடுத்து அதன்பின்
ெசன்றுவிடாதபடி எங்கைள காத்து ெகாள்ளும். உமக்கு முதலிடம்
ெகாடுப்பவர்கைள கனம் பண்ணி அவர்கள் ேதைவகைள நீர்
சந்திக்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்ேதாத்திரம். எங்கள் ெஜபத்ைத
ேகட்டு எங்களுக்கு பதில் ெகாடுப்பவேர உமக்ேக நன்றி. இேயசு
கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ெஜபிக்கிேறாம் எங்கள் ஜீவனுள்ள
நல்ல பிதாேவ ஆெமன்.

இந்த அனுதின மன்னாைவ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகம்
ெசய்யுங்கள். கர்த்தர் உஙகள் அைனவைரயும் ஆசீர்வதிப்பாராக.

கர்த்தரின் பணியில்
அனுதின மன்னா குழு

Send all your Query / Reply to :
anudhinamanna@gmail.com

குறிப்பு : அன்பு நண்பர்கேள, Gmail மன்னாவின் Email Id க்கைள
அடிக்கடி Google (Gmail) Disable பண்ணிவிடுவதால் நாங்களாக சில
கற்பைன ெபயர்கைள ெகாண்டு Email Id க்கைள உருவாக்கி
மன்னாைவ அனுப்புகிேறாம். அைத அறியாத நண்பர்கள் இது
தனி நபர்களிடத்திலிருந்து வருகிறது என்று நிைனத்து,
தங்களுக்கு ேவண்டாம் என்று எழுதுகிறார்கள். ஆனால் இது
அனுதினமன்னாவிடமிருந்து வருகிறது என்பதற்கு அத்தாட்சியாக
ெசய்தியின் கைடசியில் இது ஒரு அனுதினமன்னா ெவளியீடு
என்று குறிப்பிடுகிேறாம். கர்த்தர் தாேம உங்கைள
ஆசீர்வதிப்பாராக!

No comments:

Post a Comment

Disclaimer

அன்பு நிறைந்த ஆண்டவர் நாமத்தில்அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம்,

இத்தளத்தில் வெளியாகும் பதிவுகளை வியாபார நோக்குடனோ,விளம்பர நோக்குடனோ பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டாம் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.அரபு நாடுகள் மற்றும் பிற நாடுகளில் வசிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் பகிரங்கமாக இறைவனை தேட முடியாத சூழல் உள்ளதை உங்களில் பலரும் அறிந்திருப்பீர்கள்.

அரபு நாடுகளில் மதம் தொடர்பான பல இணையதளங்களை முடக்கி வைத்திருப்பதால் ப்ளாக் தான் அவர்களை சென்றடைய எளிதான வழி என்று கருதி,இத்தளத்தை உருவாக்கி உள்ளேன்.

ஆகவே அவர்கள் பயன் பெறும் வகையிலேயே இத்தளத்தில் பல பதிவுகள்,பாடல்கள்,ஜெபங்கள்,ஸ்தோத்திர பலிகளை தொகுத்து வெளியிட்டுள்ளேன்.

தங்கள் ஜெபத்தில் இந்நாடுகளில் வாழும் நமது அன்பு சகோதர சகோதரிகளையும் நினைவு கூறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

நன்றி.