Welcome

Dear Friends,In this blog you can find the collections of English Christian Devotional Songs Lyrics, Malayalam Christian Devotional Songs Lyrics and Tamil Christian Devotional Songs as well as Christian Wallpapers .Also I have posted some of the messages for Daily worship which I had collected from different websites.You can find the source of the posts behind each posts.Also now find the You tube videos for the related posts below...

அன்பு நண்பர்களே,இந்த ப்ளாக்'ல் தமிழ் கீர்த்தனைகள்,தமிழ் கிறிஸ்தவ

பாடல்கள், மலையாளம் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்,ஆங்கில கிறிஸ்தவ பாடல்கள்,

கிறிஸ்து பிறப்புபாடல்கள், திருமண ஆராதனை பாடல்கள், புனிதவெள்ளி பாடல்கள்

ஆகியவற்றை தொகுத்துவெளியிட்டுளேன்.மேலும் அன்றாடம் நாம் வாசித்து பிரார்த்தனை

செய்யத்தக்க தெய்வ செய்திகளையும் பல்வேறுதளங்கள் வாயிலாக பகிர்ந்து கொண்டுள்ளேன்.

அத்தளங்களின் முகவரியை அந்தந்த பதிவின் கீழேகாணலாம்.

There was an error in this gadget

Search This Blog

Monday, February 20, 2012

நன்றி தகப்பேன நன்ைம ெசய்தீேர -Nantri Thagapane nanmai seitheere

 அனுதின மன்னா
Anudhina Manna
12th May 2010 - Wednesday

ேம மாதம் 12-ம் ேததி – புதன் கிழைம

நன்றி தகப்பேன நன்ைம
 ெசய்தீேர

அவர்களில் ஒருவன் தான் ஆேராக்கியமானைதக் கண்டு,
திரும்பிவந்து, உரத்த சத்தத்ேதாேட ேதவைன மகிைமப்படுத்தி,
அவருைடய பாதத்தருேக முகங்குப்புற விழுந்து, அவருக்கு
ஸ்ேதாத்திரஞ்ெசலுத்தினான்; அவன் சமாரியனாயிருந்தான்.
அப்ெபாழுது இேயசு: சுத்தமானவர்கள் பத்துப்ேபர் அல்லவா, மற்ற
ஒன்பதுேபர் எங்ேக? ேதவைன மகிைமப்படுத்துகிறதற்கு, இந்த
அந்நியேன ஒழிய மற்ெறாருவனும் திரும்பிவரக்காேணாேம என்று
ெசால்லி, அவைன ேநாக்கி: நீ எழுந்துேபா, உன் விசுவாசம் உன்ைன
இரட்சித்தது என்றார். - (லூக்கா 17:15-19).

ஒரு மனிதன் லண்டனில் ஒரு இடத்திற்கு ேபாவதற்காக இரயிலில்
ஏறினான். அவனுக்கு முன்பாக இரண்டு வாலிபர்கள்
அமர்ந்திருந்தார்கள். இரயில் புறப்பட்டு 20 நிமிடம் இருக்கும். அந்த
இரண்டு வாலிபர்களில் ஒருவனுக்கு திடீெரன்று வலிப்பு வந்து,
இழுக்க ஆரம்பித்தது. உடேன பக்கத்தில் இருந்த மற்ற வாலிபன்,
தன் ேமல் உைடைய கழற்றி, வலிப்பு வந்த வாலிபனின் தைலக்கு
அடியில் ைவத்து, வாயில் வந்த நுைரைய துைடத்து, அந்த வலிப்பு
நிற்கும் வைர காத்திருந்து, ேவர்ைவைய துைடத்து, அந்த
வாலிபைன மீ ண்டும் அவன் இடத்தில் அமர பண்ணினான். அைத
ஆச்சரியத்ேதாடு பார்த்து ெகாண்டிருந்த மற்ற பிரயாணியிடம்
திரும்பி,'

'ஐயா, ஒரு நாளில் இவனுக்கு மூன்று அல்லது நான்கு
முைற இந்த வலிப்பு வருகிறது. நானும் இவனும் நண்பர்கள்.
நாங்கள் இரண்டு ேபரும், வியட்நாம் ேபாரில் ஈடுபட்டவர்கள். அந்த
ேபாரில் இரண்டு ேபரும் அடிபட்ேடாம். ஏன் இரண்டு கால்களிலும்
குண்டு பாய்ந்து, நான் நடக்க முடியாமல் ேபானது, இவனது
ேதாளில் ஒரு குண்டு பாய்ந்தது. எங்கைள காப்பாற்ற வர ேவண்டிய
ெஹலிகாப்டர் ஏேதா காரணத்தினால் வரேவயில்ைல.
இந்த என் நண்பன், நடக்க முடியாத என்ைன தன் ேதாளில் சுமந்து
ெகாண்டு, மூன்றைற நாட்கள் நடந்து ஒரு ெபரிய காட்ைட
கடந்ேதாம். வழியில் வியட்நாம் ேபார் வரர்கள் எங்கைள குறி
ைவத்து, குண்டுகைள வசி ெகாண்ேட இருந்தாhர்கள். நான்
இவனிடம், 'என்ைன கீ ேழ ேபாட்டு விட்டு நீ தப்பித்து ெகாள்' என்று
எத்தைனேயா முைற ெசான்ேனன். ஆனால் இவேனா என்ைன கீ ேழ
விடேவ யில்ைல. அந்த பயங்கர காட்டிலிருந்து தப்பி எப்படிேயா
ெவளிேய வந்ேதாம். என் உயிைர இவன் காப்பாற்றினான். எதற்கு
காப்பாற்றினான், எப்படி காப்பாற்றினான் என்பைத நான் அறிேயன்.
நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பு இவனுக்கு இந்த வியாதி இருப்பைத
கண்ேடன். நான் நியூயார்க் நகரத்தில் இருந்த வட்ைட விற்று
விட்டு, இவைன கவனித்து ெகாள்ள இவேனாடு கூட நான்
இருக்கிேறன். இவன் எனக்கு ெசய்தததற்காக நான் என்ன
ேவண்டுமானாலும் இவனுக்காக ெசய்ய தயார்!' என கண்களில் நீர்
மல்க கூறினான்.'

இந்த உலகத்தில் ஒரு மனிதன் மற்றவன் தன் உயிைர
காப்பாற்றியதற்காக தன் வாழ்நாெளல்லாம் அவனுடன் இருந்து
அவைன காப்பாற்ற முன்வருவாேனயாகில், தம் ஜீவைனேய
நமக்காக ெகாடுத்து, நம் பாவங்கைள கழுவி, நம்ைம நித்திய
ஜீவனுக்கு தகுதிப்படுத்திய நம் ஆண்டவராகிய
இேயசுகிறிஸ்துவுக்கு நாம் எத்தைன நன்றியறிதலுள்ளவர்களாக
இருக்க ேவண்டும்!

 'அப்ெபாழுது இேயசு: சுத்தமானவர்கள்
பத்துப்ேபர் அல்லவா, மற்ற ஒன்பதுேபர் எங்ேக? ேதவைன
மகிைமப்படுத்துகிறதற்கு, இந்த அந்நியேன ஒழிய மற்ெறாருவனும்
திரும்பிவரக்காேணாேம' என்று ஆச்சரியப்படுவைத காண்கிேறாம்.
இேயசுவினிடத்தில் வந்து சுகம் ெபற்றவர்கள் பத்து குஷ்டேராகிகள்.
குஷ்டேராகம் அந்த நாட்களில் மிகவும் சபிக்கப்பட்ட வியாதியாய்
இருந்தது. அதனால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள், மற்ற மக்கேளாடு
இைணயாக ஜீவிக்க முடியாது.

 'அந்த வியாதி உண்டாயிருக்கிற
குஷ்டேராகி வஸ்திரம் கிழிந்தவனாயும், தன் தைலைய
மூடாதவனாயும் இருந்து, அவன் தன் தாடிைய மூடிக்ெகாண்டு,
'தீட்டு, தீட்டு' என்று சத்தமிடேவண்டும். அந்த வியாதி அவனில்
இருக்கும் நாள்வைரக்கும் தீட்டுள்ளவனாக எண்ணப்படக்கடவன்;
அவன் தீட்டுள்ளவேன; ஆைகயால், அவன் தனிேய
குடியிருக்கேவண்டும்; அவன் குடியிருப்பு பாைளயத்துக்குப புறம்ேப
இருக்கக்கடவது' (ேலவியராகமம் 13:45-46). 

அப்படிப்பட்ட ெகாடிய
வியாதிைய உைடயவர்களாயிருந்த, சமுதாயத்தால்
புறக்கணிக்கப்பட்டிருந்த பத்து ேபைர இேயசுகிறிஸ்து கிருைபயாக
சுகப்படுத்தினார். சுகம் அைடந்த அந்த பத்துப்ேபரில் ஒருவன்
மாத்திரம் திரும்பி வந்து, முகங்குப்புற விழுந்து, அவருக்கு நன்றி
ெசலுத்தி அவைர பணிந்து ெகாண்டான். மற்றவர்கேளா
நன்றியில்லாதவர்களாக ேதவன் தங்களுக்கு ெசய்த மகத்தான
கிருைபைய மறந்தவர்களாக, நன்றி ெசால்ல தவறினார்கள்.
இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்ைம விடுதைலயாக்கி, தமது
அன்பின் குமாரனுைடய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்தினவருமாயிருக்கிற
பிதாைவ (ெகாேலாேசயர் 1:13)

 நாம் நம் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து
ஸ்ேதாத்தரித்திருக்கிேறாமா? நான் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்று ஏேதா
வாழ்கிேறன் என்று ேதவன் நமக்கு ெசய்த நன்ைமகைள
அறியாதபடி, நன்றியில்லாதவர்களாக வாழ்ந்து
ெகாண்டிருக்கிேறாமா? பாவம் என்னும் ெகாடிய குஷ்டேராகத்தில்
வாழ்ந்து ெகாண்டிருந்த நம்ைம அவர் தமது மாசில்லாத
விைலேயறப்ெபற்ற இரத்தத்தினாேல கழுவி சுத்தப்படுத்தினாேர,
அவருக்கு எந்த விதத்தில் நன்றியுள்ளவர்களாக ஜீவிக்கிேறாம்?
அவருக்காக எைதயாவது ெசய்கிேறாமா? நீர் என்ைன கழுவி
சுத்திகரித்தீேர உமக்கு நன்றி என்று ெசால்கிேறாமா?
நன்றியுள்ளவர்களாக இருந்தால், திரும்ப அந்த பாவ ஜீவியத்ைத
விட்டு பரிசுத்தமாக வாழ்கிேறாமா? நம்ைமேய ேசாதித்து பார்த்து,
அவருக்கு நன்றியாய் ஜீவிக்க அவருக்காய் வாழ நம்ைமேய
அர்ப்பணிப்ேபாமாக!

இருளின் அதிகாரம் அகற்றி விட்டு
இேயசு அரசுக்குள் ேசர்த்து விட்டீர்
உமக்கு ெசாந்தமாய் வாங்கி ெகாண்டு
உரிைம ெசாத்தாக ைவத்து ெகாண்டீர்
நன்றி தகப்பேன நன்ைம ெசய்தீேர
நன்றி தகப்பேன நன்ைம ெசய்தீேர
நன்றிபலி பீடம் கட்டுேவாம்
நல்ல ேதவன் நன்ைம ெசய்தார்
ெசய்த நன்ைம ஆயிரங்கள்
ெசால்லி ெசால்லி பாடுேவன்

ெஜபம்: எங்கைள அளவில்லாமல் ேநசித்து வழிநடத்தும் நல்ல
தகப்பேன, ேதவன் ெசய்த நன்ைமகள் எங்களுைடய வாழ்வில்
ஏராளம் ஐயா. நாங்கள் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது உம்முைடய
கிருைப. எங்களுைடய பாவங்களுக்கு தக்கதாக எங்களுக்கு
ெசய்யாமலும், எங்களுைடய அக்கிரமங்களுக்கு தக்கதாக
எங்களுக்கு சரிகட்டாமலும் இருக்கிற எங்கள் நல்ல ெதய்வேம
உம்ைம மனதார துதிக்கிேறாம். நீர் ெசய்த உதவிகைள மறவாமல்
இருக்கும் நன்றியுள்ள இருதயத்ைத எங்களுக்கு எப்ேபாதும் தாரும்
ஐயா. உம்ைம ஏற்று ெகாண்ட நாள் முதல் இந்த நாள் வைத
எங்கைள ஒவ்ெவாரு நாளும் காத்து வழிநடத்தி வருகிற
உம்முைடய கிருைபக்காக உம்ைம துதிக்கிேறாம். இருளின்
அதிகாரத்திலிருந்து எங்கைள மீ ட்ெடடுத்த கிருைபக்காக உம்ைம
துதிக்கிேறாம். உமக்ெகன்று எந்நாளும் வாழ எங்களுக்கு உதவி
ெசய்யும்.
எங்கள் ெஜபத்ைத ேகட்டு எங்களுக்கு பதில்
ெகாடுப்பவேர உமக்ேக நன்றி.
இேயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில்
ெஜபிக்கிேறாம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாேவ ஆெமன்.

இந்த அனுதின மன்னாைவ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகம்
ெசய்யுங்கள். கர்த்தர் உஙகள் அைனவைரயும் ஆசீர்வதிப்பாராக.

கர்த்தரின் பணியில்
அனுதின மன்னா குழு

Send all your Query / Reply to :
anudhinamanna@gmail.com

குறிப்பு : அன்பு நண்பர்கேள, Gmail மன்னாவின் Email Id க்கைள
அடிக்கடி Google (Gmail) Disable பண்ணிவிடுவதால் நாங்களாக சில
கற்பைன ெபயர்கைள ெகாண்டு Email Id க்கைள உருவாக்கி
மன்னாைவ அனுப்புகிேறாம். அைத அறியாத நண்பர்கள் இது
தனி நபர்களிடத்திலிருந்து வருகிறது என்று நிைனத்து,
தங்களுக்கு ேவண்டாம் என்று எழுதுகிறார்கள். ஆனால் இது
அனுதினமன்னாவிடமிருந்து வருகிறது என்பதற்கு அத்தாட்சியாக
ெசய்தியின் கைடசியில் இது ஒரு அனுதினமன்னா ெவளியீடு
என்று குறிப்பிடுகிேறாம். கர்த்தர் தாேம உங்கைள
ஆசீர்வதிப்பாராக!

No comments:

Post a Comment

Disclaimer

அன்பு நிறைந்த ஆண்டவர் நாமத்தில்அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம்,

இத்தளத்தில் வெளியாகும் பதிவுகளை வியாபார நோக்குடனோ,விளம்பர நோக்குடனோ பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டாம் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.அரபு நாடுகள் மற்றும் பிற நாடுகளில் வசிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் பகிரங்கமாக இறைவனை தேட முடியாத சூழல் உள்ளதை உங்களில் பலரும் அறிந்திருப்பீர்கள்.

அரபு நாடுகளில் மதம் தொடர்பான பல இணையதளங்களை முடக்கி வைத்திருப்பதால் ப்ளாக் தான் அவர்களை சென்றடைய எளிதான வழி என்று கருதி,இத்தளத்தை உருவாக்கி உள்ளேன்.

ஆகவே அவர்கள் பயன் பெறும் வகையிலேயே இத்தளத்தில் பல பதிவுகள்,பாடல்கள்,ஜெபங்கள்,ஸ்தோத்திர பலிகளை தொகுத்து வெளியிட்டுள்ளேன்.

தங்கள் ஜெபத்தில் இந்நாடுகளில் வாழும் நமது அன்பு சகோதர சகோதரிகளையும் நினைவு கூறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

நன்றி.