Welcome

Dear Friends,In this blog you can find the collections of English Christian Devotional Songs Lyrics, Malayalam Christian Devotional Songs Lyrics and Tamil Christian Devotional Songs as well as Christian Wallpapers .Also I have posted some of the messages for Daily worship which I had collected from different websites.You can find the source of the posts behind each posts.Also now find the You tube videos for the related posts below...

அன்பு நண்பர்களே,இந்த ப்ளாக்'ல் தமிழ் கீர்த்தனைகள்,தமிழ் கிறிஸ்தவ

பாடல்கள், மலையாளம் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்,ஆங்கில கிறிஸ்தவ பாடல்கள்,

கிறிஸ்து பிறப்புபாடல்கள், திருமண ஆராதனை பாடல்கள், புனிதவெள்ளி பாடல்கள்

ஆகியவற்றை தொகுத்துவெளியிட்டுளேன்.மேலும் அன்றாடம் நாம் வாசித்து பிரார்த்தனை

செய்யத்தக்க தெய்வ செய்திகளையும் பல்வேறுதளங்கள் வாயிலாக பகிர்ந்து கொண்டுள்ளேன்.

அத்தளங்களின் முகவரியை அந்தந்த பதிவின் கீழேகாணலாம்.

There was an error in this gadget

Search This Blog

Monday, February 20, 2012

காரிருளில் நம் தீபம் இேயசு -Kaarirulil nam deepam yesu

Anudhina Manna - அனுதின மன்னா
13th May 2010 - Thursday

ேம மாதம் 13-ம் ேததி – வியாழன் கிழைம

காரிருளில் நம் தீபம் இேயசு

காரிருளில் என் ேநச தீபேம நடத்துேமன்,
ேவெறாளியில்ைல, வடும் தூரேம, நடத்துேமன்;
நீர் தாங்கின், தூர காட்சி ஆசிேயன்;
ஓர் அடிமட்டும் என்முன் காட்டுேமன்

ேமற் கண்ட வரிகள் ஜான் ெஹன்றி நியுெமன் (Henry Newman) என்ற
ேதவ மனிதர் எழுதிய பாடலின் முதற்கவி ஆகும். இந்த நான்கு
வரிகைள மீ ண்டுெமாருமுைற கருத்தாய் வாசியுங்கள்.

 உன்னத கிறிஸ்தவ வாழ்விற்கான ஒரு அற்புத சத்தியம் இதில்
அடங்கியுள்ளது. காரிருள்ேபால ேதான்றும் வாழ்க்கiயின்
பாைதகளிேல கர்த்தர் கூட இருக்கும்ேபாது தூர காட்சி
ேவண்டாெமன்றும், ஒரு அடி மட்டும் காண்பியும் என்றும் பக்தர்
இங்ேக பாடுகிறார். இன்ைறய நாட்களில் விசுவாசிகள் அேநகர்
தீர்க்கதரிசனமுள்ளவர் என யாைரயாவது குறித்து ேகள்விபட்டால்
அவரிடம் ெசன்று தங்கள் எதிர்காலம் எப்படியிருக்கும் என ெதரிந்து
ெகாள்ள விரும்புகின்றனர். இது அேநக ேநரங்களில் அஞ்ஞானிகள்
குறி ேகட்பது ேபால ஆகி விடுகிறது. இப்படிப்பட்ட சூழ்நிைலகளில்
இந்த பாடலின் கருத்து நம் வாழ்க்ைகக்கு மிகமிக அவசியாமானது.
நாைளய தினத்ைத கர்த்தர் பார்த்து ெகாள்வார் என்றும், இன்ைறய
தினத்திற்கான கிருைபைய மட்டும் சார்ந்து வாழ நாம் கற்று
ெகாள்வது அவசியம்.

நம்முைடய காலங்கள் கர்த்தருைடய கரத்தில் இருக்கிறது என்ற
அைசக்க முடியாத நம்பிக்ைக நமக்கு எப்ேபாதும் இருக்க
ேவண்டும். நம் வாழ்வில் என்ன நடந்தாலும், அவருைடய கரத்தில்
நமது காலங்களும் நமது வாழ்க்ைகயும் இருப்பதால், அவருைடய
சித்தமில்லாமல் நமக்கு ஒன்றும் ேநரிடாது என்ற நம்பிக்ைக நமக்கு
இருக்கும்ேபாது, நம்ைம யாரும், எதுவும் நிச்சயமாக அைசக்க
முடியாது.

இந்த பாடைல எந்த சூழ்நிைலயில் ஜான் ெஹன்றி எழுதினார்
என்று சுவாரசிய தகவைல காண்ேபாம். 1801-ல் பிறந்த இவர் தனது
15 ஆவது வயதில் கிறிஸ்துைவ ஏற்று ெகாண்டு தன் வாழ்ைவ
ஊழியத்திற்கு அர்ப்பணித்தார். சுமார் 10 ஆண்டுகள் தீவிரமாக
ஊழியம் ெசய்தார். பின் ஓரு சரீர வியாதி அவைர தாக்கியது.
இத்தாலியிலிருந்து தனது தாய்நாடான இங்கிலாந்ைத ேநாக்கி
கப்பலில் ெசல்ல ேவண்டியதாயிற்று. அப்ேபாது அவருக்கு இருந்த
காய்ச்சலும் அதிகரித்தது. கடலில் மூடுபனி ஏற்பட்டு கப்பலில்
இருள் சூழ்ந்தது. ெவளிச்சமில்லாத அந்த குளிரில் மிகவும
அவதிப்பட்டார். அப்ெபாழுதுதான் இந்த பாடைல இயற்றினார்.
அப்பாடைல பாடிக் ெகாண்டிருந்தேபாேத
பனி மூட்டம் குைறந்து
ெவளிச்சம் வர ஆரம்பித்தது, அந்த நாள்
அவரது வாழ்வில் மறக்க
முடியாத ஆவிக்குரிய அனுபவத்ைத தந்தது.

அன்று அவர் எழுதிய இப்பாடல் இன்றுவைர அேநகருக்கு
ஆசீர்வாதமாக உள்ளது. பின்பு 57 வருஷம் அவர் ஊழியம் ெசய்து
தனது 89வது வயதில் கர்த்தருக்குள் நித்திைரயானார்.

இப்பாமாைல பாடலின் மூலம் ஒவ்ெவாரு நாளும் இன்னுமதிகமாய்
கர்த்தைர சார்ந்து ெகாள்ள நம்ைம அர்ப்பணிப்ேபாம்.

இம்மட்டும் என்ைன ஆசீர்வதித்தீர்
இனிேமலும்
காடாறு ேசறு குன்றில் ேதவரீர்
நடத்துேமன்
உதய ேநரம் வர களிப்ேபன்
மைறந்து ேபான ேநசைர காண்ேபன்

ெஜபம்: 

எங்கைள அதிகமாய் ேநசித்து வழிநடத்தும் நல்ல தகப்பேன,
இந்த நல்ல நாளுக்காக உம்ைம துதிக்கிேறாம். காரிருள் ேபான்ற
கஷ்டங்கள் எங்கள் வாழ்க்ைகயில் சூழ்ந்து ெகாள்ளும் ேநரம், நீர்
எங்கைள நடத்துவராக. ஒவ்ெவாரு அடியாக நாங்கள் எடுத்து
ைவக்க எங்களுக்கு ெவளிச்சத்ைத காட்டுவராக. நாங்க்ள
உம்ைமேய சார்ந்து ஜீவிக்கவும், எந்த ேநரத்திலும் உம்ைமேய பற்றி
ெகாண்டு வாழவும் கிருைப ெசய்வராக. இந்த பாடைல எங்களுக்கு
ெகாடுத்த அடியானுக்காக உம்ைம ஸ்ேதாத்தரிக்கிேறாம்.
ெஜபத்ைத ேகட்டு எங்களுக்கு பதில் ெகாடுப்பவேர உமக்ேக நன்றி.
இேயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ெஜபிக்கிேறாம் எங்கள் ஜீவனுள்ள
நல்ல பிதாேவ ஆெமன்.

இந்த அனுதின மன்னாைவ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகம்
ெசய்யுங்கள். கர்த்தர் உஙகள் அைனவைரயும் ஆசீர்வதிப்பாராக.

கர்த்தரின் பணியில்
அனுதின மன்னா குழு

Send all your Query / Reply to :
anudhinamanna@gmail.com

குறிப்பு : அன்பு நண்பர்கேள, Gmail மன்னாவின் Email Id க்கைள
அடிக்கடி Google (Gmail) Disable பண்ணிவிடுவதால் நாங்களாக சில
கற்பைன ெபயர்கைள ெகாண்டு Email Id க்கைள உருவாக்கி
மன்னாைவ அனுப்புகிேறாம். அைத அறியாத நண்பர்கள் இது
தனி நபர்களிடத்திலிருந்து வருகிறது என்று நிைனத்து,
தங்களுக்கு ேவண்டாம் என்று எழுதுகிறார்கள். ஆனால் இது
அனுதினமன்னாவிடமிருந்து வருகிறது என்பதற்கு அத்தாட்சியாக
ெசய்தியின் கைடசியில் இது ஒரு அனுதினமன்னா ெவளியீடு
என்று குறிப்பிடுகிேறாம். கர்த்தர் தாேம உங்கைள
ஆசீர்வதிப்பாராக!

No comments:

Post a Comment

Disclaimer

அன்பு நிறைந்த ஆண்டவர் நாமத்தில்அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம்,

இத்தளத்தில் வெளியாகும் பதிவுகளை வியாபார நோக்குடனோ,விளம்பர நோக்குடனோ பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டாம் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.அரபு நாடுகள் மற்றும் பிற நாடுகளில் வசிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் பகிரங்கமாக இறைவனை தேட முடியாத சூழல் உள்ளதை உங்களில் பலரும் அறிந்திருப்பீர்கள்.

அரபு நாடுகளில் மதம் தொடர்பான பல இணையதளங்களை முடக்கி வைத்திருப்பதால் ப்ளாக் தான் அவர்களை சென்றடைய எளிதான வழி என்று கருதி,இத்தளத்தை உருவாக்கி உள்ளேன்.

ஆகவே அவர்கள் பயன் பெறும் வகையிலேயே இத்தளத்தில் பல பதிவுகள்,பாடல்கள்,ஜெபங்கள்,ஸ்தோத்திர பலிகளை தொகுத்து வெளியிட்டுள்ளேன்.

தங்கள் ஜெபத்தில் இந்நாடுகளில் வாழும் நமது அன்பு சகோதர சகோதரிகளையும் நினைவு கூறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

நன்றி.