Welcome

Dear Friends,In this blog you can find the collections of English Christian Devotional Songs Lyrics, Malayalam Christian Devotional Songs Lyrics and Tamil Christian Devotional Songs as well as Christian Wallpapers .Also I have posted some of the messages for Daily worship which I had collected from different websites.You can find the source of the posts behind each posts.Also now find the You tube videos for the related posts below...

அன்பு நண்பர்களே,இந்த ப்ளாக்'ல் தமிழ் கீர்த்தனைகள்,தமிழ் கிறிஸ்தவ

பாடல்கள், மலையாளம் கிறிஸ்தவ பாடல்கள்,ஆங்கில கிறிஸ்தவ பாடல்கள்,

கிறிஸ்து பிறப்புபாடல்கள், திருமண ஆராதனை பாடல்கள், புனிதவெள்ளி பாடல்கள்

ஆகியவற்றை தொகுத்துவெளியிட்டுளேன்.மேலும் அன்றாடம் நாம் வாசித்து பிரார்த்தனை

செய்யத்தக்க தெய்வ செய்திகளையும் பல்வேறுதளங்கள் வாயிலாக பகிர்ந்து கொண்டுள்ளேன்.

அத்தளங்களின் முகவரியை அந்தந்த பதிவின் கீழேகாணலாம்.

There was an error in this gadget

Search This Blog

Monday, February 20, 2012

அன்புகூரும் கணவன் -Anbu koorum kanavan

அனுதின மன்னா
10 th May 2010 - Monday

ேம மாதம் 10-ம் ேததி – திங்கள் கிழைம

                           அன்புகூரும் கணவன்

புருஷர்கேள, உங்கள் மைனவிகளில் அன்புகூருங்கள்.
- (எேபசியர் 5:25)

கல்யாணம் ஆன புதிதில் கணவன் தன் மைனவியின் ேமல்
ைவக்கும் அன்பு மிகவும் அற்புதமானது. மைனவி தனக்கு கிைடத்த
அரிய ெபாக்கிஷம் என்பது ேபால தங்க தட்டில் ஏந்தி நடப்பது
ேபால மைனவிைய தாங்கி நடப்பது வழக்கம். ெகாஞ்சம் தூரம்
நடந்து விட்டால், ஐேயா உனக்கு கால் வலிக்கிறதா? காைல
அமுத்திவிடட்டுமா? என்று காைல அமுக்கி விட்டு, என்னெனன்ன
ெசய்ய முடியுேமா அத்தைனயும் ெசய்து விடுவது வழக்கம்!
மைனவியின் ெபயைர என்னன்ன விதமாக கூற முடியுேமா
அந்தபடி ெயல்லாம் கூப்பிட்டு அைழப்பது இதற்கு
விதிவிலக்கல்லாத கணவன்மார் யாரும் இல்ைல என கூறலாம்.
ஆனால் கால ேபாக்கில்
ஒவ்ெவாரு வருடமும் அந்த அன்பு
குைறந்து என்ன நடக்கிறது என்பைத கீ ழ்கண்டவாறு காணலாம்:

கணவன் மைனவியிடம் முதல் வருடம்:

என் பிரியேம, என் இனிைமேய, நான் உன்ைன குறித்து மிகவும்
கவைலப்படுகிெறன். நீ அன்று மைழயில் ெகாஞ்சம் நைனந்தேபாேத

நான் நிைனத்ேதன், ஐேயா என் உயிரான உனக்கு ஏேதா
ஆகிவிடுேமா என்று, என் அன்ேப, இன்று நான் ேவைலயில்
இருந்து வந்தவுடன், ஆஸ்பத்திரிக்கு ேபாேவாம், நீ தும்மினால் உன்
உடம்புக்கு ஆகாது, காய்ச்சல் வந்தால் உன்னால் தாங்க முடியாது!
நீ டாக்டர் ெகாடுக்கும் மருந்ைத சாப்பிட்டு நன்கு ஓய்ெவடுக்க
ேவண்டும். சரியா? நீ ஒன்றும் சைமக்க ேவண்டாம், நான்
கைடயில் இருந்து வாங்கி வந்து விடுகிேறன். நீ நன்கு ஓய்ெவடு.

இரண்டாம் வருடம்: என் அன்ேப, எனக்கு இந்த இருமல்
சத்தெமல்லாம் பிடிக்காது, நான் டாக்டைர ேபாகும் வழியில் வர
ெசால்லியிருக்கிேறன், அவர் வருவார். மாத்திைர சாப்பிட்டு விட்டு
ஓய்ெவடு. எனக்கு ேவைலக்கு ேநரமாகி விட்டது.

மூன்றாம் வருடம்: ெகாஞ்ச ேநரம் நீ படுத்து எழுந்திருந்தால், இந்த
சளிெயல்லாம் ெகாஞ்சம் அடங்கும் என்று நான் நிைனக்கிெறன்.
ேநரம் கிைடக்கும்ேபாது ெகாஞ்சம் ஓய்ெவடு.

நான்காம் வருடம்: பார், நீ வட்டில் எல்லா ேவைலயும் முடித்த
பின்பு ெகாஞ்சம் ஓய்ெவடு, இப்படி இருமி ெகாண்டு இருக்காேத.

ஐந்தாம் வருடம்: நான் அன்று வாங்கி வந்த இருமல் சிரப்ைப
ெகாஞ்சம் குடிேயன், எப்பப்பார் இருமிக் ெகாண்டு இருக்கிறாய்.

ஆறாம் வருடம்: உப்பு தண்ண ீர் எடுத்து வாைய ெகாப்பளி, சும்மா
கடல் சீல் மாதிரி இருமிக்ெகாண்டு இருக்காேத.

ஏழாம் வருடம்: வாயில் ைகைய ைவத்து இருமு, எனக்கு
இருமைல ெகாடுத்து விடுவாய் ேபாலிருக்கிறது!

அந்த மைனவிக்கு ஏழு வருடமாய் இருமல் இல்ைல. ஓவ்ெவாரு
வருடத்திலும், அவள் ஏதாவது ேநாய் வந்தால், கணவனின் பதில்
இதுவாகாத்தான் இருக்கும்.

நான் ஒவ்ெவாரு கணவனும் இப்படித்தான் என்று கூறவில்ைல.
ஆனால் நாளாக நாளாக கணவனின் அன்பு குைறய துவங்குகிறது.
ஆரம்பத்தில் இருந்த ஈடுபாடு குைறய ஆரம்பிக்கிறது. காைலயில்
எழுந்ேதாம், ேவைலக்கு ெசன்ேறாம், மாைல வடு திரும்பிேனாம்,
சாப்பிட்ேடாம், படுத்ேதாம், எழுந்ேதாம், திரும்ப அேத மாதிரியான
அடுத்த நாள் ேவைலகள்!! இப்படித்தான் அேநகருைடய வாழ்நாட்கள்
ேபாய் ெகாண்டிருக்கிறது. ஒரு குருவி தன் கூட்ைட விட்டு தன்
குஞ்சுகளுக்கு இைரைய ேதடி, கூட்டிற்கு திரும்ப வந்து,காைலயில்
திரும்ப இைர ேதட ேபாவது ேபால வாழ்க்ைகைய நாம் அைமத்து
ெகாண்டிருக்கிேறாம்.

சில கணவன்மாருக்கு 50 வயதானாலும், 60 வயதானாலும்,
தங்கள் மைனவி இன்னும் மிகவும் இளைமயானவள் என்ற
எண்ணம் எப்ேபாதும் மனதில் உண்டு, அவர்களுக்கு அந்த
வயதிலும் ஆைசயும் ேநசமும் உண்டு. மைனவிேயா அப்படியல்ல,
அவளுைடய பிள்ைளகள் ெபரியவர்களான பின்பு அவர்கைள
பற்றிய எண்ணங்களுக்குத்தான் அவள் முதலிடம் ெகாடுப்பாேள
தவிர, மற்ற எண்ணங்களுக்கு அவள் முக்கியத்துவம்
ெகாடுப்பதில்ைல. அைத அறியாதிருக்கிற கணவன்மார், என்
மைனவி என்னுடன் ஒத்துைழப்பதில்ைல என்று குைற
ெசால்வார்கள். அேநக வடுகளில் பிரச்சைன வருவதற்கு
காரணேம அதுதான். புருஷர்கேள, உங்கள் மைனவிகளில்
அன்புகூருங்கள். உண்ைமயாய் அன்புகூருகிற கணவன் தன்

மைனவிைய எந்த நிைலயிலும் ேநசிப்பான். தனக்க ேதைவயான
ேநரத்தில் அன்புகூர்ந்து விட்டு, பின் அவைள அடிைமைய ேபால
நடத்துகிற எவனும் அவளிடத்தில் உண்ைமயாய் அன்பு
கூருகிறவனல்ல!

'நான் என் மைனவிக்கு எல்லாம் வாங்கி தருகிேறன். அவளுைடய
ேதைவகைள எல்லாம் சந்திக்கிேறன் ேவறு என்ன அவளுக்கு
ேவண்டும்' என்று நீங்க்ள ேகட்கலாம். நீங்கள் எல்லாம் வாங்கி
ெகாடுத்து, அவளிடம் சற்று அமர்ந்து ேபசாவிட்டால், நீங்கள்
அவளுக்கு எைத ெசய்தாலும் பயனில்ைல! ஒரு நாள் நீங்கள்
கைடக்கு ேபாய் அவளுக்ெகன்று ஒரு புடைவ எடுத்து ெகாண்டு
வந்து, 'பார், உன் கலருக்கு இந்த புடைவ எடுப்பாய் இருக்கும்'
என்று வாங்கி ெகாடுத்து பாருங்கள், ஊரில் உள்ள எல்லாருக்கும்
அவள் ெசால்வாள், 'பாருங்கள், என் கணவர் எனக்கு வாங்கி
ெகாடுத்த புடைவ' என்று.

இரண்டு ேபரும் ேவைலக்கு ேபாகிற தம்பதியர் என்றால், கணவர்
மைனவியின் ேவைலயில் பங்கு ெகாண்டு ெசய்வது மிகவும்
அவசியம். நான் ஒரு சில வடுகளில் பார்த்திருக்கிேறன், மைனவி
காைலயிலிருந்து, மாடு மாதிரி ேவைல ெசய்து, உணவு ெசய்து,
கணவனுக்கு எல்லாம் ேடபிளில் ைவத்து தயாராக ைவத்திருக்க
ேவண்டும். கணவன் காைலயில் எழுந்து, ேபப்பர் படித்து, கால்
ேமல் கால் ேபாட்டு உட்கார்ந்திருப்பார், மைனவி கிடந்து, அவசர
அவசரமாக எல்லாவற்ைறயும் ெசய்து, பிள்ைளகைளயும் பள்ளிக்கு
அனுப்பிவிட்டு, தானும் தயாராகி ேவைலக்கு ஓட ேவண்டும். அந்த
மாதிரி கணவன் எப்படிப்படடவன்? மைனவிைய அடிைம மாதிரி
நடத்தும் காரியங்கள், ேதவனுக்கு அருவருப்பானைவ! ஏவாைள
ேதவன் காலின் எலும்பிலிருந்து பைடக்கவில்ைல, அவைள காலின்
கீ ழ் ேபாட்டு மிதிப்பதற்கு, தைலயின் எலும்பிலிருந்து
எடுக்கவில்ைல, தைலயின் ேமல் அமர்ந்து அதிகாரம் ெசய்வதற்கு!
அவர் விலா எலும்பிலிருந்து எடுத்தார், இருவரும் சமம்
என்பதற்காக, ஆனால் ேதவன் கணவைர குடும்பத்தின் தைலயாக
ைவத்திருப்பைத மைனவிகளும் உணர்ந்து, கணவனுக்குரிய
மதிப்ைப தர ேவ;ணடும். இப்படி ஒருவருக்ெகாருவர்
விட்டுெகாடுத்து, ஒருவைரெயாருவர் மதித்து வாழும்
குடும்பங்களில் ேதவன் வந்து வாசம் பண்ணுகிறார். அைத
ஆசீர்வதிக்கிறார். அப்படிப்பட்ட குடும்பங்களாக நம் குடும்பங்கள்
திகழ ேதவன் தாேம கிருைப ெசய்வாராக!

இேயசுவின் குடும்பம் ஒன்று உண்டு
அன்பு நிைறந்திடும் இடம் உண்டு
இன்பம் உண்டு சமாதானம் உண்டு
ெவற்றி உண்டு துதிபாடல் உண்டு
இராஜாதி இராஜா இேயசு
என்ெறன்றும் ஆண்டிடுவார்

ெஜபம்: எங்கைள அதிகமாய் ேநசித்து, எங்களுக்ெகன்று
அருைமயான கணவைரயும் மைனவிையயும் ெகாடுத்து,
ஆசீர்வதித்திருக்கிற நல்ல தகப்பேன உம்ைம துதிக்கிேறாம்.
புருஷர்கள் தங்கள் மைனவியிடம், உண்ைமயான அன்புகூர
கிருைப ெசய்யும். இந்நாட்களில் சத்துருவானவன் குடும்பங்கைள
பிரிக்கும்படி கிரிைய ெசய்து ெகாண்டிருக்கிற ெகாடிய நாட்களில்,
ஒவ்ெவாரு குடும்பங்கைளயும் அன்பின் ஐக்கியத்தால்
நிைறத்தருளும். கணவன் மைனவியிைடேய அன்ைப ஊற்றும்.
மரணம் பிரிக்கும்வைர நீேய என் மைனவி, நீேர என் கணவர்
என்று ஒவ்ெவாருவரும் தங்கள் மைனவியினிடத்திலும்,

கணவரிடத்திலும் உண்ைமயாக இருக்க கிருைப ெசய்யும். நீேர
இந்த குடும்பங்கைள இைணத்தீர் என்று விசுவாசித்து, ேதவன்
விரும்புகிற குடும்பங்களாய் உமக்ெகன்று சாட்சிகளாக விளங்க
கிருைப ெசய்யும்.
எங்கள் ெஜபத்ைத ேகட்டு எங்களுக்கு பதில்
ெகாடுப்பவேர உமக்ேக நன்றி.
இேயசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில்
ெஜபிக்கிேறாம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாேவ ஆெமன்.
இந்த அனுதின மன்னாைவ உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அறிமுகம்
ெசய்யுங்கள். கர்த்தர் உஙகள் அைனவைரயும் ஆசீர்வதிப்பாராக.

கர்த்தரின் பணியில்
அனுதின மன்னா குழு

Send all your Query / Reply to :
anudhinamanna@gmail.com

குறிப்பு : அன்பு நண்பர்கேள, Gmail மன்னாவின் Email Id க்கைள
அடிக்கடி Google (Gmail) Disable பண்ணிவிடுவதால் நாங்களாக சில
கற்பைன ெபயர்கைள ெகாண்டு Email Id க்கைள உருவாக்கி
மன்னாைவ அனுப்புகிேறாம். அைத அறியாத நண்பர்கள் இது
தனி நபர்களிடத்திலிருந்து வருகிறது என்று நிைனத்து,
தங்களுக்கு ேவண்டாம் என்று எழுதுகிறார்கள். ஆனால் இது
அனுதினமன்னாவிடமிருந்து வருகிறது என்பதற்கு அத்தாட்சியாக
ெசய்தியின் கைடசியில் இது ஒரு அனுதினமன்னா ெவளியீடு
என்று குறிப்பிடுகிேறாம். கர்த்தர் தாேம உங்கைள
ஆசீர்வதிப்பாராக!

இது ஒரு அனுதின மன்னா ெவளியீடு

No comments:

Post a Comment

Disclaimer

அன்பு நிறைந்த ஆண்டவர் நாமத்தில்அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம்,

இத்தளத்தில் வெளியாகும் பதிவுகளை வியாபார நோக்குடனோ,விளம்பர நோக்குடனோ பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டாம் என்று அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.அரபு நாடுகள் மற்றும் பிற நாடுகளில் வசிக்கும் கிறிஸ்தவர்கள் பகிரங்கமாக இறைவனை தேட முடியாத சூழல் உள்ளதை உங்களில் பலரும் அறிந்திருப்பீர்கள்.

அரபு நாடுகளில் மதம் தொடர்பான பல இணையதளங்களை முடக்கி வைத்திருப்பதால் ப்ளாக் தான் அவர்களை சென்றடைய எளிதான வழி என்று கருதி,இத்தளத்தை உருவாக்கி உள்ளேன்.

ஆகவே அவர்கள் பயன் பெறும் வகையிலேயே இத்தளத்தில் பல பதிவுகள்,பாடல்கள்,ஜெபங்கள்,ஸ்தோத்திர பலிகளை தொகுத்து வெளியிட்டுள்ளேன்.

தங்கள் ஜெபத்தில் இந்நாடுகளில் வாழும் நமது அன்பு சகோதர சகோதரிகளையும் நினைவு கூறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

நன்றி.